Allmänna villkor

Användaravtal

1 § Det följande är villkor i ett juridiskt avtal mellan dig och Klarahill AB. Genom att ansluta till, läsa och/eller använda den här nätplatsen medger du att du har läst, förstått och gått med på att vara bunden av dessa villkor och iakta alla applicerbara lagar och förordningar i Sverige och ditt eget land. Om du inte går med på dessa villkor, använd inte den här nätplatsen.

2 § Den här nätplatsen kan innehålla andra leverantörsspecifika meddelanden och copyrightinformation vars villkor måste observeras och följas. Information på den här nätplatsen kan innehålla tekniska eller typografiska fel.

3 § Information kan ändras eller uppdateras utan förvarning. Klarahill kan också göra förbättringar och/eller ändringar i produkterna och/eller tjänsterna beskrivna i informationen vid vilket tillfälle som helst utan förvarning eller kompensation.

4 § Missbruk av sitens tjänster och funktioner är inte tillåten, exempelvis spam via e-post, SMS eller annan kommunikationskanal. Automatiserade verktyg får under inga omständigheter användas för att skicka information till siten.

5 § Klarahill åtar sig inget ansvar för korrektheten i informationen tillhandahållen av Klarahill och all användning av sådan information sker på mottagarens egen risk. Klarahill garanterar inte att rapporterade problem kan åtgärdas genom att använda information Klarahill tillhandahållit. Genom att tillhandahålla information utfärdar Klarahill inga rättigheter eller licenser till copyright, patent eller någon annan intellektuell rättighet.

6 § Klarahill utfäster inga garantier för nätplatsens tillgänglighet, funktion eller säkerhet. Individuella funktioner eller hela nätplatsen kan vid tillfällen vara otillgänglig utan kompensation utgår.

7 § Klarahill önskar inte erhålla konfidentiell eller egenutvecklad information från er via vår nätplats. Vänligen notera att all information eller material skickat till Klarahill kommer att anses ICKE konfidentiellt. Genom att skicka information eller material till Klarahill ger ni Klarahill en oinskränkt, oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera sagda material eller information. Ni går även med på att Klarahill fritt får använda idéer, koncept, know-how eller tekniker ni skickar oss för vilket ändamål som helst. Vi kommer under inga omständigheter namnge er eller på annat sätt publicera det faktum att ni skickade material eller annan information till oss om inte: (a) vi erhåller ert tillstånd att använda ert namn; eller (b) vi först meddelar er att material eller annan information skickat via en viss del av nätplatsen kommer att publiceras eller användas på annat sätt med ert namn; eller (c) vi är tvingade att lämna ut uppgiften enligt lag. Ni kan läsa mer om Klarahills integritetspolicy.

8 § Information som Klarahill publicerar på webben kan innehålla referenser eller korsreferenser till Klarahill-produkter, -program och -tjänster som inte är lanserade eller tillgängliga i ditt land. Sådana referenser skall ej underförstås som att Klarahill avser lansera sådan produkt, program eller tjänst i ditt land. Konsultera din lokala Klarahill affärspartner för information om produkterna, programmen och tjänsterna som kan vara tillgängliga för dig.

9 § Klarahill åtaganden med tanke på dess produkter och tjänster är styrda enbart av de avtal under vilka de är tillhandahållna. Om ni erhåller en produkt eller tjänst från Klarahill från den här nätplatsen som är tillhandahållen utan ett avtal är den produkten eller tjänsten tillhandahållen “AS-IS” utan garantier, uttryckliga eller underförstådda och ert användande av den produkten eller tjänsten sker på egen risk.

10 § Klarahill gör inga utfästelser överhuvudtaget om någon annan nätplats du kan nå via den här. När du använder en icke-Klarahill-nätplats, även en som kan uppvisa Klarahill-logotypen, måste du förstå att den är fristående från Klarahill och att Klarahill inte har något inflytande över innehållet på den nätplatsen. Dessutom, en länk till en icke-Klarahill-nätplats betyder inte att Klarahill förordar eller accepterar något ansvar för innehållet eller användandet av en sådan nätplats. Det är upp till er att vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra er om att det ni väljer att använda är fritt från saker som virus, maskar, trojaner och andra destruktiva saker.

11 § Under inga omständigheter kommer Klarahill att vara ansvarig inför någon för direkta, indirekta, särskilda eller andra skador av konsekvens orsakat av användningen av den här nätplatsen eller någon annan länkad nätplats, inklusive utan begränsning, förluster, utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlorade program eller annan data data på era informationshanteringssystem eller annorstädes även om vi uttryckligen informerats om möjligheten till sådana skador.

12 § All information är tillhandahållen av Klarahill på en “AS-IS” basis. Klarahill utfärdar eller utlovar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda. Inklusive underförstådda garantier för ett visst användande, säljbarhet och intrång.

13 § Ingen information du skickar till Klarahill får utgöra intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ingen information du skickar till Klarahill får heller innehålla sådant som uppenbart avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 b § brottsbalken om olaga våldsskildring.

14 § Klarahill får vid vilket tillfälle som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera den här sidan. Genom att använda den här nätplatsen samtycker du till att vara bunden av sådana revisioner och bör därför besöka den här sidan periodvis för att avgöra vilka villkor du för närvarande är bunden att följa.

15 § Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk rätt och tvist i anledning av dem skall prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.